alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici (ÚPSVaR)

Adresa:

Oddelenie služieb pre občana

Skuteckého 39, Banská Bystrica

funkcia, agenda

kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia

107

1

048/2440 310

recepcia

106

1

048/2440 322

recepcia

106

1

048/2440 322

ref. zamestnávateľa

103

1

048/2440 315

ref. zamestnávateľa

103

1

048/2440 315

ref. zamestnávateľa

108

1

048/2440 321

ref. zamestnávateľa

108

1

048/2440 326

A-Bar

201

2

048/2440 323

Bas - Bož

201

2

048/2440 323

Br - Če (vrátane C)

202

2

048/2440 313

Či - Dol

202

2

048/2440 313

Dom - Fi (vrátane Ď,E)

204

2

048/2440 312

Fl - Hap (vrátane G)

204

2

048/2440 312

Har - Hr

205

2

048/2440 318

Hu - Ja (vrátane CH,I)

205

2

048/2440 318

Je - Km

207

2

048/2440 317

Kn - Kov

207

2

048/2440 317

Koz - Kv

208

2

048/2440 319

Ky - L, Ľ

208A

2

048/2440 319

M - Mek

209

2

048/2440 316

Mel - Mun

209

2

048/2440 316

Mup - Paj (vrátane N,Ň,O)

210

2

048/2440 320

Pak - Pok

210

2

048/2440 320

Pol - Rož

101

1

048/2440 311

Ru - Sob

101

1

048/2440 327

Soc - Šil

101

1

048/2440 311

Šim - Ter

104

1

048/2440 325

Tes - Ver (vrátane Ť,U)

104

1

048/2440 325

Ves - Ž,W (vrátane Z)

104

1

048/2440 324

ref. zamestnávateľa/Eures

206

2

048/2440 303

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Skuteckého 39, Banská Bystrica

funkcia, agenda

kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia

507

5

048/2440 400

Koordinácia národných projektov aktívnej politiky trhu práce

401

4

048/2440 221

Koordinácia národných projektov odboru sociálnych vecí a rodiny

401

4

048/2440 220

§49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, §54 – Úspešne na trhu práce, Aktivita 2

410

4

048/2440 401

§51, NP Absolvenstská prax štartuje zamestnanie

410

4

048/2440 453

§50j - Príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti, §54 - NP Šanca na zamestnanie

501

5

048/2440 410

§52-Príspevok na aktivačnú činnosť, §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

501

5

048/2440 410

§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

502

5

048/2440 403

§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

502

5

048/2440 452

§55 - Chránená dielňa a chránené pracovisko, §56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta

502

5

048/2440 456

§50 – Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, §54 - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, §54 - NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)

503

5

048/2440 222

§50 – Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, §54 - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, §54 - NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)

503

5

048/2440 458

§51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, §54 – NP Úspešne na trhu práce - Aktivita I, §54 - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti

506

5

048/2440 404

§51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, §54 – NP Úspešne na trhu práce - Aktivita I, §54 - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti

506

5

048/2440 454

§32, ods. 12 – Náhrada časti cestovných výdavkov, §53 – Príspevok na dochádzku za prácou, §53a – Príspevok na presťahovanie za prácou, §53b – Príspevok na dopravu do zamestnania, §54 – NP Praxou k zamestnaniu

508

5

048/2440 402

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Skuteckého 39, Banská Bystrica

funkcia, agenda

kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia

409

4

048/2440 450

odborný poradca, §42 ods.2 písmeno a) zákona - informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §43 - odborné poradenské služby, §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS

406

4

048/2440 460

odborný poradca, §42 ods.2 písmeno a) zákona - informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §43 - odborné poradenské služby, §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS

407

4

048/2440 461

§ 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS, §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ

408

4

048/ 2440 462

§ 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS, §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ

406

4

048/2440 455

Aktivačné centrum

Skuteckého 39, 974 01 Banská Bystrica

funkcia, agenda

kanc.

posch.

tel. č.

vedúci oddelania

305A

3

048/2440 330

koordinátor aktivačného centra, agenda: Mesto B. Bystrica - písm. K

prízemie

0

048/2440 333

koordinátor aktivačného centra, agenda: Baláže, Hiadeľ, Lučatín, Selce, Mesto B. Bystrica - písm. J, M, U,

prízemie

0

048/2440 333

koordinátor aktivačného centra, agenda: H. Pršany, Ľubietová, Malachov, Povrazník, Strelníky, Mesto B. Bystrica - písm. A, CH, D, Ď

prízemie

0

0482/244 332

koordinátor aktivačného centra, agenda: Kynceľová, Môlča, Nemce, P. Bukovec, Priechod, Mesto B. Bystrica - písm. C, Č, E, F, G, I

prízemie

0

048/2440 332

koordinátor aktivačného centra, agenda: Králiky, Kordíky, Riečka, Tajov, Mesto B. Bystrica - písm. S, Š, W

prízemie

0

048/2440 332

administrátor aktivačného centra, agenda: organizátori AČ v obciach okresu Banská Bystrica

306

3

048/2440 331

koordinátor aktivačného centra, agenda: Čerín, D. Harmanec, Harmanec, H. Mičiná, Hrochoť, Mesto B. Bystrica písm. P

prízemie

0

048/2440 333

koordinátor aktivačného centra, agenda: D. Mičiná, Dúbravica, Medzibrod, Oravce, Poniky, Mesto B. Bystrica - písm. R, V, O, N

prízemie

0

048/2440 333

koordinátor aktivačného centra, agenda: Brusno, Staré Hory, Šp. Dolina, Turecká, Mesto B. Bystrica - písm. H, T

prízemie

0

048/2440 332

koordinátor aktivačného centra, agenda: Moštenica, Motyčky, Slovenská Ľupča, Mesto B. Bystrica - písm. L. Z. Ž

306

3

048/2440 331

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Skuteckého 39, Banská Bystrica

funkcia, agenda

kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia

305

3

048/2440 670

referent

302

3

048/2440 640

referent

301

3

048/2440 645

referent

301

3

048/2440 642

referent

302

3

048/2440 646

referent

302

3

048/2440 641

preukazy FO s ŤZP, parkovacie preukazy; posúdenie osobitnej starostlivosti na účely ŠSD

303

3

048/2440 501

referent

303A

3

048/2440 673

referent

304

3

048/2440 671

referent

304

3

048/2440 671

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Skuteckého 39, 976 01 Banská Bystrica

funkcia, agenda

kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia

606

6

048/2440 550

602

6

048/2440 560

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Skuteckého 39, Banská Bystrica

funkcia, agenda

kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia

708

7

048/2440 600

referent

605

6

048/2440 605

referent

605

6

048/2440 604

referent

709

7

048/2440 606

referent

706

7

048/2440 603

referent

704

7

048/2440 612

referent

704

7

048/2440 611

referent

703

7

048/2440 609

referent

702

7

048/2440 607

referent

702

7

048/2440 601

referent

703

7

048/2440 608

refernet

709A

7

048/2440 606

referent

701

7

048/2440 701

Referát poradensko-psychologických služieb

608

6

048/2440 616

Referát poradensko-psychologických služieb

608

6

048/2440 616

Referát poradensko-psychologických služieb

609

6

048/2440 619

Oddelenie ekonomiky

ČSA 7, Banská Bystrica

funkcia, agenda

kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia

16

1.posch.

048/2441 170

rozpočtárka

17

1.posch.

048/2441 179

finančná referentka

17

1.posch.

048/2441 173

správa pohľadávok

15

1.posch.

048/2441 181

správa pohľadávok

15

1.posch.

048/2441 182

správca budov

18

1.posch.

048/2441 193

účtovníčka

14

1.posch.

048/2441 175

účtovníčka

14

1.posch.

048/2441 174

majetkárka

19b

1.posch.

048/2441 191

vodič

18

1.posch.

048/2441 196

Oddelenie ekonomiky podateľňa

Skuteckého 39, Banská Bystrica

funkcia, agenda

kanc.

posch.

tel. č.

podateľňa

2

prízemie

048/2440 196

podateľňa, archív

2

prízemie

048/2440 197

Referát kontroly

ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica

funkcia, agenda

kanc.

posch.

tel. č.

kontrolór

21

1

048/2441 130

kontrolór

11

1

048/2441 115

kontrolór

20

1

048/2441 132

Osobný úrad

ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica

funkcia, agenda

kanc.

posch.

tel. č.

odborný radca

ČSA 7 - 1A

1

048 2441 120

samostaný radca

ČSA 7 - 1

1

048/2441 122

Web stránka: http://www.upsvar-bb.sk

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Banská Bystrica
Brezno
Zvolen
Slovenská republika