alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľka ÚPSVaR Partizánske


318

3

038/2442101


Referát kontroly


328

3

038/2442130


Oddelenie ekonomiky

vedúca oddelenia


324

3

038/2442192


Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


202

2

038/2442310


recepcia - podávanie informácii v nadväznosti na agendu odd.OSO, vystavovanie potvrdení o poberaní dávok


podateľňa

prízemie

038/2442310


Bošany


201

2

038/2442313


Brodzany, Hradište, Klátová Nová Ves - Janova Ves


201

2

038/2442313


referát služieb pre zamestnávateľa - nahlasovanie voľných pracovných miest


203

2

038/2442312


referát služieb pre zamestnávateľa - nahlasovanie voľných pracovných miest


203

2

038/2442312


Partizánske, Šípok: Horská


229

2

038/2442316


Občania mesta Partizánske bez adresy Partizánske , Šípok: Janka Kráľa, Malinovského, Pod Šípkom, Lúčna


230

2

038/2442322


EURES, informačno - poradenské služby podľa § 42 , vyhotovovanie oznámení


231

2

038/2442303


Partizánske - Luhy I -Malá Okružná, Luhy II - Veľká Okružná


232

2

038/2442317


J. Švermu, Kukučína, Nám. Mieru, Sládkovičova, Slobody, T. Vansovej, Lomonosovova, Lesná, 29. augusta, Gumárenská, Moyzesova, Obuvnícka, Pribinova, Malé Bielice - Topoľčianska, Žabokrecká, Prvá za parkom, Druhá za parkom, Šimonovany - Cintorínska, Dolná, Horná, Jilemnického, Južná, Kúpeľná, Skléníková, Poľná, Pod Baštou, Komínová, Majerská, Slnečná, Stredná, Šimonovianska, Nemocničná, cesta 9. mája, Bezručova, Brezová, Dlhá, Domovina, J. Bottu, Nitrianska, Pekárenská, Puškinova, Tajovského, Tehelná, Záhradnícka, Záhumnie, Podjavorínskej, Návojovce - A.Dubčeka, A. Hlinku, Gen. M.R. Štefánika, Kolónia, Pod záhradkami, Potočná, Spojovacia, St. cesta, Trenčianska, Zádvorie, Za ihriskom, Ovocná, Priehrady, Viničná


232

2

038/2442317


Partizánske, centrum: Februárová, Makarenkova, Družstevná Partizánske, Luhy I : Generála Svobodu, Nádražná,


233

2

038/2442320


Partizánske, centrum: Hurbanova, Kpt. Nálepku, Námestie SNP, Rooseweltova, Štúrová, Riečna, 1. mája, Červená, Hrnčíriková, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Krátka, Nábrežná, Pod Salašom, Rudolfa Jašíka,Októbrová, Slovanská, Sokolská, Strojárenská, Školská, Škultétyho


234

2

038/2442456


Partizánske, Veľké Bielice: Agátová, Bazová, Bielická, Dlhé diely, Dolinky, Hlavná, Hôrka, Lipová, Mostová, Nová, Športovcov, Topoľová, Budovateľská, Javorová, Lány, Nábr. Belanky, Priečna, Víťazná, Za vodou, Ku mlynu, Železničná, Turčianky, Veľký Klíž


235

2

038/2442319


Pažiť, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce,


235

2

038/2442319


Nadlice,Nedanovce,Ostratice,Skačany,Livina,Livinské Opatovce


236

2

038/2442510


Kolačno, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Žabokreky n/N


236

2

038/2442510


Chynorany, Ješkova Ves, Krásno


237

2

038/2442315


referát služieb pre zamestnávateľa - hromadné prepúšťanie, predchádzajúci súhlas zamestnávateľovi na prepustenie osoby so ZP, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, agenda cudzincov, vedenie archívu oddelenia, zverejňovanie zmlúv na centrálnom registri zmlúv, zverejňovanie informácie za ÚPSVaR na web-e úradu, zabezpečuje výdaj tonerov do tlačiarní2

038/2442152


pracovisko Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60/6

koordinátor agendy služieb pre občana, vypracovanie odpovedí na dožiadania


21

1

038/ 2443 312


Ulice: 5. apríla, A.Dubčeka, Cyrila a Metoda, Gorazdova, K nemocnici 30, K nemocnici 40, K nemocnici 783, M. Urbana Obec: Podlužany


31

1

038/ 2443 512


Ulice: K nemocnici 780, K nemocnici 782, Mojmírová, Novomeského, Pažiť, Rastislavova, Svätoplukova, Žitná, Vodná nádrž, Mlynská, Nám. Ľ. Štúra, SNP, Murgašova, Obec: Timoradza


31

1

038/ 2443 512


Ulice: Cibislavská, Husitská, J. C. Hronského, K nemocnici 784, K nemocnici 785, K priehrade, Komenského, Kukučínova, Lúčna, Matice Slovenskej , Slatinská, J. Jesenského, J. Kráľa, Moyzesova


31

1

038/ 2443 512


Obce: Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Chudá Lehota, Dvorec, Haláčovce, Krásna Ves, Kšinná, Veľké Hoste,


30

1

038/ 2443 313


Ulice: A.Hlinku, Clementisova, Hollého, J.G. Tajovského, J. Matušku , K Zornici, M.R.Štefánika, Na vŕštek, Partizánska, Pribinova, Rumunská, Sládkovičova, Strážovská, Školská, Textilná, Vystrkov, Radlinského, Rokošská, Záfortňa


30

1

038/ 2443 313


Čuklasovce, Dolné Držkovce, Horné Držkovce, Látkovce, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná-Radiša Ulica: Trenčianska cesta


29

1

038/ 2443 316


občania mesta bez adresy Ulice: 9. mája, A.Kmeťa,Bernoláková, Družstevná, F. Urbánka,Farská, Hviezdoslavova, J. Bottu, J.Kačku, K štadiónu, Ľ. Podjavorinskej, Sasinkova, Vajanského Nábrežie, Za valy Obce: Borčany, Brezolupy, Jerichov, Cimenná, Čierna Lehota, Dežerice, Dolné Naštice, Dubnička, Šišov, Závada pod Čiernym vrchom


29

1

038/ 2443 316


Horné Naštice, Ľútov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Pochabany, Pravotice, Libichava


26

1

038/ 2443 311


Obce: Prusy, Ruskovce, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Trebichava Ulica: Palkovičova


26

1

038/ 2443 311


nahlasovanie VPM / recepcia


25

1

038/ 2443 315


evidencia záujemcov o zamestnanie, projekt BAZ, poradenstvo pre UoZ - § 42


25

1

038/ 2443 315


vydávanie potvrdení - PvHN, ŠSD, o evidencii UoZ, preberanie a evidovanie žiadostí na ŠSD


recepcia

prízemie

038/ 2443 552


Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľ odboru


211

2

038/2442300


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

vedúca oddelenia


204

2

038/2442450


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

vedúci oddelenia


311

3

038/2442191


Aktivačné centrum (AC)

Vedúci aktivačného centra (AC)


215

2

038/2442552


Koordinátor AC – Partizánske


215

2

038/2442115


Koordinátor AC – Partizánske


215

2

038/2442116


Koordinátor AC – Partizánske


215

2

038/2442116


Koordinátor AC – Partizánske


215

2

038/2442115


Koordinátor AC – agenda Bánovce nad Bebravou


4

1

038/2443604


Koordinátor AC – agenda Bánovce nad Bebravou


4

1

038/2443604


Koordinátor AC – agenda Bánovce nad Bebravou


4

1

038/2443604


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Nám. SNP 151/6, Partizánske Recepcia: 038/2442 999 pe@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


204

2

038/2442450


ESF


207

2

038/2442223


ESF


207

2

038/2442223


ESF


208

2

038/2442452


§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní

§ 54 Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac "Chceme byť aktívni na trhu na trhu práce" (50+)


209

2

038/2442314


§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie


205

2

038/2442404


§ 54 - "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

§ 50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest

§ 16-18 Výbor pre otázky zamestnanosti


216

2

038/2442400


§ 54 Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v rámci NP "Šanca na zamestnanie"

§ 50j Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti

§ 32 sprostredkovanie zamestnania - poskytovanie náhrady časti cestovných výdavkov


217

2

038/2442318


§§ 55 -60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre nepodnikateľské a podnikateľské subjekty

§ 54 Príspevok na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa


218

2

038/2442405


§§ 55 - 60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre podnikateľské subjekty SRO

§§ 55, 57 - 60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre SZČO a podnikateľov


218

2

038/2442403


§54 Regionálne projekty

§ 54 Príspevok na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa

§ 53b Príspevok na dopravu do zamestnania

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť


220

2

038/2442401


§ 54 Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov prostredníctvom samozamestnania

§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou

§53a Príspevok na podporu mobility za prácou

§52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec


221

2

038/2442221


§53b - príspevok na dopravu do zamestnania

§ 52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

§51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

§53a- príspevok na presťahovanie za prácou


223

2

038/2442451


Oddelenie poradenstva a vzdelávania - OPAV

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


311

3

038/2442191


referent - poradenstvo, vzdelávanie


228

2

038/2442222


referent - poradenstvo, vzdelávanie


227

2

038/2442455


referent - poradenstvo, vzdelávanie


215

2.

038/2442453


pracovisko Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60/6

referent - poradenstvo, vzdelávanie,§ 53,§ 32


3

prízemie

038/2443451


referent - poradenstvo, vzdelávanie


3

prízemie

038/2443451


Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka odboru


116

1

038/2442500


Oddelenie pomoci v hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

vedúca oddelenia


108

1

038/2442550


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociál. kurately

vedúci oddelenia


125

1

038/2442600


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

vedúca oddelenia


121

1

038/2442670


Agenda pomoci v hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok pracovisko Bánovce nad Bebravou

koordinátor


36

2

038/2443510


Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pracovisko Bánovce n/Bebravou

koordinátor


40

2

038/2443600


Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností pracovisko Bánovce n/Bebravou

koordinátor


7

1

038/2443640


Web stránka: http://www.upsvar-pe.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:

Partizánske
Slovenská republika