alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku (ÚPSVaR)

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok Recepcia: 044 2443 112

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


36

2

044/24 43 310


recepcia


1

prízemie

044/24 43 112


priezvisko so začiatočným písmenom PA,PE,PI,PL, Pušková


2

prízemie

044/24 43 521


priezvisko so začiatočným písmenom PO,PR,PU,PŠ,Puška,U


2

prízemie

044/24 43 520


priezvisko so začiatočným písmenom O,DA-DR,DV


3

prízemie

044/24 43 311


priezvisko so začiatočným písmenom J,DU


3

prízemie

044/24 43 318


priezvisko so začiatočným písmenom MA,ME,MR


4

prízemie

044/24 43 324


priezvisko so začiatočným písmenom MI,ML,MO,MU,MY


4

prízemie

044/24 43 315


priezvisko so začiatočným písmenom SA-SR,ŠU


5

prízemie

044/24 43 312


priezvisko so začiatočným písmenom Š (bez ŠU)


5

prízemie

044/24 43 554


priezvisko so začiatočným písmenom I,V,W


6

prízemie

044/24 43 516


priezvisko so začiatočným písmenom T,Ť,Z,Ž


6

prízemie

044/24 43 314


priezvisko so začiatočným písmenom L,KL


8

prízemie

044/24 43 404


priezvisko so začiatočným písmenom KE,KO,KI,KM,KN


8

prízemie

044/24 43 513


priezvisko so začiatočným písmenom ST,SU,SV,SY,SZ,C,Č


8

prízemie

044/24 43 358


priezvisko so začiatočným písmenom CH,KU,KV,KY


9

prízemie

044/24 43 321


priezvisko so začiatočným písmenom N,KA,KR,Q


9

prízemie

044/24 43 317


priezvisko so začiatočným písmenom Ď,ĎŽ,E,F,HA


10

prízemie

044/24 43 313


priezvisko so začiatočným písmenom HE-HY,A


10

prízemie

044/24 43 320


priezvisko so začiatočným písmenom G,R


10

prízemie

044/24 43 518


priezvisko so začiatočným písmenom BA


11

prízemie

044/24 43 510


priezvisko so začiatočným písmenom BE-BY


11

prízemie

044/24 43 319


Oddelenie ekonomiky

Námestie Slobody 9, Ružomberok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


22

I.

044/2443170


účtovníčka


20

I.

044/2443173


účtovníčka


20

I.

044/2443171


účtovníčka


20

I.

044/2443172


pohľadávky, majetok


21

I.

044/2443182


hospodárska správa


21

I.

044/2443191


podateľňa


23a

I.

044/2443111


Referát kontroly

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


odborný radca, referát kontroly


28

1.

044/2443 132


samostatný radca, referát kontroly


28

1.

044/2443 131


Referát správneho konania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


samostatný radca, referát správeho konania


9a

prízemie

044/2443304


samostatný radca, referát správeho konania


9a

prízemie

044/2443303


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok

funkcia, agenda

priezvisko meno titul

kanc.

posch.

tel. č.


odborný radca - vedúca oddelenia, poskytovanie odborných poradenských služieb, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu RE-PAS


26

2

044/2443122


samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu RE-PAS


28

2

044/2443414


samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu RE-PAS


28

2

044/2443325


samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu RE-PAS


28

2

044/2443322


Oddelenie aktívmych opatrení trhu práce a ESF

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca odd.


15

1.

044/2443400


samostatný radca § 54 Projekty a programy "NP Praxou k zamestnaniu", " NP Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)"


13

1.

044/2443403


radca § 51a Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní "NP Úspešne na trhu práce", § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe "NP Absolventská prax štartuje zamestnanie


13

1.

044/2443411


samostatný radca § 54 Projekty a programy "NP Šanca na zamestnanie", §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, § 52a Príspevok na aktivačnú činnosť


14

1.

044/2443413


samostatný radca § 54 Projekty a programy "NP Šanca na zamestnanie", § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnejzamestnanosti, § 57 Príspevok občanovi so ZP na SZČ " NP Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím"


14

1.

044/2443412


samostatný radca § 54 Projekty a programy " NP Cesta z kruhu nezamestnanosti", § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou"


15

1.

044/2443406


radca §54 Projekty a programy " Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím"


15

1.

044/2443407


samostatný radca §54 Projekty a programy " Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím"


15

1.

044/2443407


samostatný radca, §54 Projekty a programy " Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím", § 53 Príspevok na dochádzku za prácou,


16

1.

2443402


samostatný radca § 32 ods. 12 písm. d) náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním, agenda ESF


23

1.

044/2443234


samostatný radca agenda ESF


23

1.

044/2443233


Oddelenie - Aktivačné centrum

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca oddelenia, agenda § 10, § 12, § 52


29

1

044/2443470


Radca, agenda § 10


31

1

044/2443472


Radca, agenda § 10


31

1

044/2443472


Radca, agenda § 10


31

1

044/2443472


Radca, agenda § 10


31

1

044/2443472


Radca, agenda § 10


31

1

044/2443472


Radca, agenda § 10


30

1

044/2443471


Radcaagenda § 10, § 52


30

1

044/2443471


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník


32

2.

044/2443601


samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník


32

2.

044/2443602


samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník


32

2.

044/2443603


samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník, pestúnska starostlivosť


30

2.


samostatný radca, náhradná rodínná starostlivosť


30

2.

044/2443604


samostatný radca, sociálny kurátor pre maloletých


34

2.

044/2443605


samostatný radca, sociálny kurátor pre maloletých/ pre plnoleté fyzické osoby


34

2.

044/2443606


referent (VZ), rodinný asistent


33

2.

044/2443616


referent (VZ), rodinný asistent


33

2.

044/2443616


referent (VZ), terénny sociálny pracovník


33

2.

044/2443616


referent (VZ), terénny sociálny pracovník


33

2.

044/2443616


referent (VZ), psychológ, rerferát PPS


29

2.

044/2443610


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - odborné skupiny

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok

funkcia, agenda

priezvisko meno titul

kanc.

posch.

tel. č.


referent (VZ), sociálny pracovník pre výchovné opatrenia


24

1.

044/2443617


referent (VZ), psychológ pre výchovné opatrenia


24

1.

044/2443617


referent (VZ), sociálny pracovník pre náhradnú rodínnú starostlivosť


4

p.

044/2443618


referent (VZ), psychológ pre náhradnú rodínnú starostlivosť


4

P.

044/2443618


Oddelenie hmotnej núdze náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia, koordinácia rodinných dávok EÚ


č.22

1.

044 2443 550, 0918 899011


samostaný radca, rozhodovacia činnosť


č.26

1.

044/2443 517


samostaný radca, rozhodovacia činnosť


č. 23

1.

044/2443 523


samostaný radca, rozhodovacia činnosť


č. 25

1.

044/2443 511


samostaný radca, rozhodovacia činnosť


č. 27

1.

044/2443 514


samostaný radca, rozhodovacia činnosť


č.23

1.

044/2443 552


samostaný radca, rozhodovacia činnosť


č.25

1.

044/2443 553


samostaný radca, rozhodovacia činnosť


č.27

1.

044/2443 551


samostaný radca, rozhodovacia činnosť


č.26

1.

044/2443 522


terény sociálny pracovník


č.32

1.

044/2443 575


terény sociálny pracovník


č.32

1.

044/2443 576


terény sociálny pracovník


č.32

1.

044/2443 576


terény sociálny pracovník


č.32

1.

044/2443 576


terény sociálny pracovník


č.33

1.

044/2443 575


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok

funkcia, agenda

priezvisko meno titul

kanc.

posch.

tel. č.


odborný radca - vedúca oddelenia


12

prízemie

044/2443 640


samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP


2

prízemie

044/2443 641


samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP


13

prízemie

044/2443 646


samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP


13

prízemie

044/2443 645


samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP


3

prízemie

044/2443 642


samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP


3

prízemie

044/2443 643


samostatný radca - posudkové činnosti


11

prízemie

044/2443 519


samostatný radca - posudkové činnosti


11

prízemie

044/2443 671


radca - preukazy ŤZP, ŤZP/S, parkovcie preukazy


1

prízemie

044/2443 672


referent (VZ) - terénny sociálny pracovník


10

prízemie

044/2443 677


referent (VZ) - terénny sociálny pracovník


10

prízemie

044/2443 677


referent (VZ) - terénny sociálny pracovník


10

prízemie

044/2443 677


Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Ružomberok